Experiment studenta VUT ve spolupráci s FK system: možná vysvětlení odmoření závitu

25.8.2021

Odmoření závitu M8

V rámci práce byla provedena analýza součásti, u které během moření došlo k odmoření závitu M8 – cílem bylo zjistit, proč se tak stalo. Tato součást (zvaná ve firemním slangu sprchovadlo), která je součástí zařízení pro čištění odpadních vod, byla objednána k moření společností IN-EKO Team.

Obrázek 1:  Sprchovadlo

Bylo stanoveno několik možných hypotéz, proč došlo k odmoření závitu. Jednou z nich byla příliš dlouhá doba moření, na které se experiment zakládal. Došlo k měření závislosti váhového úbytku na čase a posléze byla provedena i vizuální kontrola kvality povrchu po moření ve spolupráci s naším interním technikem.

Experiment ukázal, že k odmoření závitu nedošlo ani po nadměrně dlouhém moření v rozsahu 29 hodin. Hmotnostní úbytky pak student zanesl do grafu, ve kterém je názorně vidět jejich pohyb v čase – i když v pozdějších stádiích moření došlo k exponenciálnímu úbytku váhy, k odmoření přesto nedošlo ani po velice naddimenzované době.

Vizuální kontrola kvality povrchu závitu ukázala, že optimální doba moření je 4 hodiny. Pokud bylo moření kratší, na povrchu závitu se stále daly rozeznat zbytky okují. Při delším moření už začalo docházet k napadení základního materiálu.

Obrázek 2: Graf váhových úbytků

Co tedy stálo za odmořením závitu? Ve svařovacím procesu nebyla zjištěna žádná chyba a i extrémně dlouhé moření nemělo za následek kompletní odmoření. Marek Hendrych se domnívá, že při výrobě závitu mohlo dojít k záměně materiálu za jiný typ korozivzdorné oceli.

Na základně svých poznatků následně vytvořil zákaznickou příručku, ve které shrnuje nejčastější chyby, které zákazníci mořírny dělají. Příručka by v budoucnu mohla napomoci zákazníkům těmto chybám se vyvarovat, aby mohla mořírna součásti správně odmořit.

Přečtěte si také