Školení k používání mořících přípravků

Přípravky označené speciálním symbolem jsou dle ES č.1272/2008 (nařízení CLP) zařazeny do kategorie nebezpečnosti Acute Tox. 2. Dle § 44 zákona 258/2000 Sb. je pro nakládání s těmito přípravky povinnost mít zabezpečenou tzv. osobu odborně způsobilou. Tyto přípravky lze prodat pouze fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám. Osobu odborně způsobilou je nutné mít v zaměstnaneckém nebo smluvním poměru.


Osobou odborně způsobilou je:
•    Osoba s dokončeným VŠ vzděláním v chemických oborech (kompletní seznam oborů viz. zákon 258/2000 Sb.)
•    Osoba, která úspěšně složila zkoušku odborné způsobilosti na Krajské hygienické stanici


FK systém nabízí zajištění této služby formou Smlouvy o dílo a proškolením všech zaměstnanců dle požadavků zákona. Cena školení je 3 990 Kč a je nutné ho provádět každé 2 roky. Vystavení smlouvy o nakládání s nebezpečními látkami stojí 1 000 Kč na jendo IČO. Školení lze provést v sídle naší firmy v Brně-Řečkovicích, nebo u zákazníka. Při školení u zákazníka je účtován poplatek 15 Kč/km cesty.


Pro další informace týkající se legislativy a školení kontaktujte podnikového ekologa na tel. +420 734 235 864