Morenie a pasivácia pomocou moriacich prostriedkov Antox

19.3.2021

Morenie a pasivácia sa robí v podstate tromi rôznymi metódami líšiacimi sa spôsobom aplikácie moriaceho prostriedku. Aké to sú a čomu by ste mali pri aplikácii prostriedkov venovať zvýšenú pozornosť? Odpoveď nájdete v dnešnom článku.

Morenie pastou

Zvary sa moria pastou, ktorá sa aplikuje štetcom. Ten by mal byť špeciálny, odolný voči kyselinám. Cieľom je odstránenie zvarových okují a nábehových farieb okolo zvarov. Moriace pasty ANTOX sa dodávajú v štyroch prevedeniach podľa koncentrácie. Od najslabšej verzie E cez silnejšie E PLUS až po najsilnejšie E EXTRA pre morenie zvarov vysocelegovaných molybdénových ocelí. Špeciálny variant 3D sa používa pre morenie leštených a brúsených povrchov.


Morenie ponorom v kúpeli

Diely, pri ktorých to ich konštrukcia a veľkosť umožňuje, sa moria ponorom v kúpeli v lázni ANTOX 80 E. Kúpeľ sa predáva ako koncentrát a je ju možné riediť ľubovoľne s vodou. Morenie ponorom v kúpeli je technológia veľmi náročná a je možné ju vykonávať iba v na to schválených prevádzkach. Túto prácu by mali vykonávať iba skúsení a odborne vyškolení pracovníci.

Morenie postrekom

Najčastejšie sa (mimo profesionálnej moriarne) vykonáva morenie postrekom . Tento spôsob je určený pre diely, ktoré nie je možné z konštrukčných, materiálových alebo rozmerových dôvodov ponoriť. Moriaci prípravok vo forme gélu sa na povrch aplikuje jednoduchou postrekovou fľašou alebo špeciálnym aplikačným zariadením. Moriace gély ANTOX sa dodávajú v troch prevedeniach podľa koncentrácie. Od najslabšej verzie E cez silnejšie E PLUS až po najsilnejšie E EXTRA určený pre morenie zvarov vysocelegovaných molybdénových ocelí.

Ďalšie prípravky a pomôcky

Medzi ďalšie prípravky na nerezovú oceľ, ktoré dodávame, patrí napríklad pasivační roztok, čistič povrchu, neutralizačná pasta, konzervačný prípravok pod.

Ďalej v našej ponuke nájdete aplikačné pomôcky, ako sú štetce, postrekové fľaše a ochranné pomôcky - masky, filtre, celogumové obleky a pod.

Všetky vyššie uvedené moriace prostriedky sú hodnotené ako toxické a vysoko toxické a nakladanie s nimi podlieha špeciálnym predpisom. Základom je dozor tzv. "Osoby odborne spôsobilej". Pre našich zákazníkov takisto zabezpečujeme výkon tejto osoby.

Na čo si dať pozor?

Všetky moriace prípravky je nutné pred použitím dôkladne premiešať a zhomogenizovať. Aplikované musia byť v čo najrovnomernejšej vrstve. Základom správne a kvalitne vykonaného morenia je dôkladný oplach celého povrchu a 100% odstránenie moriacich prípravkov aj rozpustených nečistôt.

Pri morení vznikajú kyslé exhaláty a po oplachu odpadové vody, ktoré sú hodnotené ako nebezpečný odpad a je nutné ich ekologicky likvidovať, prípadne odovzdať na likvidáciu odbornej firme.

Náročnejšie a rozsiahlejšie moriace práce odporúčame objednať ako službu u našej firmy.