Antox 3d

 

Způsob aplikace

icon stetec

štětec

Čas působení [min.]

icon cas

30 - 90

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

40 - 90 bm svaru

Balení [kg]

baleni

2

Osoba odborně způsobilá

baleni

ne

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, cizích oxidů a stop po manipulaci. Speciálně pro lesklé a broušené povrchy.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 3d dobře protřepat a promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést umělohmotným štětcem ANTOX stejnoměrně silnou vrstvu na svar a okolí. Podle typu svaru a teploty prostředí nechat působit 30–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. U krátkých svarových spojů je možné provést oplach pouze tekoucí vodou bez tlaku za intenzivního mechanického působení nerezového nebo umělohmotného kartáče nebo houby. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Před oplachem mořící pasty je možné na povrch nanést neutralizační pastu, která oplachové vody zneutralizuje. Zachycené oplachové vody (i zneutralizované), je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 3d obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven ochranným oblekem, rukavicemi a obličejovým štítem.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 3d je možno upravit 40–90 bm svaru

Balení

Antox 3d se dodává ve 2 kg balení

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Neprodleně odstranit části oděvu znečištěné produktem. Příznaky otravy se mohou projevit až po mnoha hodinách, proto je nutný lékařský dohled 48 hodi po nehodě.
Při nadýchání: Přívod čerstvého vzduchu, kyslíkový přístroj, teplo. Při déle trvajících potížích konzultovat s lékařem. Při bezvědomí uložit a přepravit ve  stabilizované poloze na boku.
Při styku s kůží: Ihned omýt vodou a mýdlem a dobře opláchnout. 
Při zasažení očí: Otevřené oči po více minut vyplachovat pod tekoucí vodou a poradit se z lékařem. Ihned zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Ihned vyhledat lékaře. Bohatě zapíjet vodou a dýchat čerstvý vzduch. Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. 

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás