Školenie k používaniu moriacich prípravkov

Prípravky označené špeciálnym symbolom sú podľa ES č.1272 / 2008 (CLP) zaradené do kategórie nebezpečnosti Acute Tox. 2. Podľa § 44 zákona 258/2000 Zb. je pre nakladanie s týmito prípravkami povinnosť mať zabezpečenú tzv. osobu odborne spôsobilú. Tieto prípravky možno predať len fyzickým osobám podnikajúcim alebo právnickým osobám. Osobu odborne spôsobilú je nutné mať v zamestnaneckom alebo zmluvnom pomere.


Osobou odborne spôsobilou je:
•    Osoba s dokončeným VŠ vzdelaním v chemických odboroch (kompletný zoznam odborov viď. Zákon 258/2000 Zb.)
•    Osoba, ktorá úspešne zložila skúšku odbornej spôsobilosti na Krajskej hygienickej stanici


FK systém ponúka zabezpečenie tejto služby formou Zmluvy o dielo a preškolenie všetkých zamestnancov podľa požiadaviek zákona. Cena školenia je 4 990 Kč a je nutné ho vykonávať každé 2 roky. Školenie je možné vykonať v sídle našej firmy v Brne-Řečkovice, alebo u zákazníka. Pri školení u zákazníka je účtovaný poplatok 15 kč / km cesty.


Pre ďalšie informácie týkajúce sa legislatívy a školenia kontaktujte podnikového ekológa na tel. +420 734 235 864