Antox 73 E Extra

Způsob aplikace

icon stetec

nástřikem

Čas působení [min.]

icon cas

30 - 90

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

3 - 6 m²

Balení [kg]

baleni

20, 200

Osoba odborně způsobilá

baleni

ano

 

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Tento přípravek je dle ES č.1272/2008 (nařízení CLP) zařazen do kategorie nebezpečnosti Acute Tox. 2. Dle § 44 zákona 258/2000 Sb. je pro nakládání s těmito přípravky povinnost mít zabezpečenou tzv. osobu odborně způsobilou. Tyto přípravky lze prodat pouze fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám. Více informací naleznete v sekci Školení.

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů, stop po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch i svarů v jedné pracovní operaci. Zajistí kovově čistý vzhled povrchu. Pro vysoce legované chromniklmolybdenové oceli.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 73 E Extra dobře promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést postřikovou lahví nebo stříkacím zařízením rovnoměrnou vrstvu na svary a plochy. Podle typu oceli a svaru a teploty prostředí nechat působit 30–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat. Někdy je výhodné před mořením celé plochy nejprve vymořit pouze svary.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 73 E Extra obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 73 E Extra je možno upravit 3–6 m² plochy.

Balení

Antox 73 E Extra se dodává ve 20 a 200 kg balení.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít vetším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás