Politika prevencie závažných havárií

Politika prevencie závažných havárií
FK SYSTEM - ÚPRAVY POVRCHOV S. R. O.

1. Všetky činnosti spoločnosti sú prevádzkované tak, aby nedošlo k vzniku udalostí, ktoré by mali negatívny dopad na zamestnancov, okolité obyvateľstvo, životné prostredie a majetok spoločnosti.
2. Vedenie spoločnosti a jej zamestnanci v rámci svojich zodpovedností sústavne identifikujú a vyhodnocujú možné riziká. Na základe tohto hodnotenia potom spoločnosť predchádza vzniku havárií a nežiaducich udalostí.
3.Pri svojej činnosti spoločnosť dôsledne dodržiava požiadavky právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na prevenciu havárií a nehôd, k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane.
4. Vedenie spoločnosti zoznamuje zamestnancov a externých pracovníkov s rizikami, ktoré sa týkajú ich činností. Zamestnanci spoločnosti majú možnosť podieľať sa na identifikáciu rizík a navrhovaní opatrení na minimalizáciu rizík.
5. Spoločnosť stanovuje ciele v oblasti prevencie závažných havárií a havárií všeobecne a úlohy k naplneniu cieľov, čím zaisťuje trvalé zlepšovanie systému prevencie havárií..

V Brne dňa 11. 6. 2020