Politika ochrany životného prostredia

POLITIKA ENVIRONMENTÁLNE
FK SYSTEM - ÚPRAVY POVRCHOV S. R. O.

1. Ochrana životného prostredia je vzhľadom k používaným technológiám prioritou pre všetkých zamestnancov našej firmy.
2. Zaväzujeme sa k dodržiavaniu všetkých zákonov o ochrane životného prostredia a nariadení, ktoré sú pre nás platné.
3. Všetky naše procesy riadime s cieľom trvalo udržateľného rozvoja, znižovania množstva produkovaných odpadov, spotreby energií a pitnej vody, znižovania znečistenia produkovaných odpadových vôd a emisií do ovzdušia.
4. Snažíme sa minimalizovať negatívne dopady na životné prostredie zavádzaním nových technológií šetrných k životnému prostrediu.
5. Zapájame sa do prevencie rizík a znečistenia, aby sa zabránilo možným núdzovým situáciám, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na životné prostredie.
6. Podporujeme a motivujeme svojich zamestnancov, aby identifikovali možné riziká a pri každej príležitosti usilovali o zlepšenie ekologickej výkonnosti a hospodárenia s odpadmi na svojich pracoviskách.
7. Prvoradým záujmom vedenia spoločnosti je, aby každý zamestnanec túto politiku správne pochopil a povinnosťou každého zamestnanca je túto politiku a tieto ciele plniť a podporovať.

V Brne dňa 11. 6. 2020