Antox NP

Spôsob aplikácie

icon stetec

štetec

Čas pôsobenia [min.]

icon cas

30 - 60

Výdatnosť [1 kg]

icon vydatnost

40 - 90 bm svaru

Balenie [kg]

baleni

2

 

Rozsah použitia

Neutralizuje moriace pasty obsahujúce kyselinu fluorovodíkovú používané na morenie legovaných antikoróznych ocelí, ako sú Antox 3d, Antox 71 E a Antox 71 E Extra.

Aplikácie

Pred použitím si prečítajte bezpečnostné pokyny. Antox NP dobre premiešajte. Pred dokončením morenia naneste na plochy potiahnuté moriacou pastou Antox 3d, Antox 71 E alebo Antox 71 E Extra a dobre premiešajte so zvyškami týchto pást. Proces neutralizácie je ukončený, keď sa už nevyskytujú pľuzgiere. Potom nasleduje opláchnutie vodou pod tlakom najmenej 12 MPa. Oplachujte, kým sa pH zafarbeného povrchu a odtekajúcej vody nestane neutrálnym.

Likvidácia

Zachytená oplachová voda sa musí zlikvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Buď prostredníctvom vlastnej čistiarne odpadových vôd (treba konzultovať s vodohospodárskym inžinierom), alebo odovzdajte na likvidáciu odbornej firme.

Kapacita

Na dostatočnú neutralizáciu je potrebné približne rovnaké množstvo ako použitá moriaca pasta.

Balenie

Antox NP sa dodáva v 2 kg baleniach.

Varovanie.
Spôsobuje popáleniny pri kontakte s pokožkou a očami! 

BEZPEČNOSŤ PRÁCE

uchovávajte uzamknuté mimo dosahu detí.
Noste vhodný ochranný odev, rukavice, ochranné okuliare alebo tvárový štít.

POKYNY PRE PRVÚ POMOC:

V prípade kontaktu s pokožkou: Okamžite umyte veľkým množstvom vody a mydla a potom dôkladne opláchnite.
V prípade očného kontaktu: Ak dôjde k násilnému otvoreniu očných viečok, okamžite ich dôkladne vyplachujte vodou minimálne 15 minút a vyhľadajte lekársku pomoc.
Nevyvolávajte zvracanie! Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo toto označenie.

Preventívne vyhlásenia

picture

Máte o výrobok záujem?
Kontaktuje nás