Antox 71 E Extra

Spôsob použitia

icon stetec

štetec

Čas pôsobenia [min.]

icon cas

30 - 90

Výdatnosť [1 kg]

icon vydatnost

40 - 90 bm svaru

Balenie [kg]

baleni

2

Osoba odborne spôsobilá

baleni

áno

 

Podmienky zaobchádzania s výrobkom

Tento výrobok je klasifikovaný podľa nariadenia ES č. 1272/2008 (nariadenie CLP) v kategórii nebezpečnosti Akútna toxicita 2. Podľa § 44 zákona č. 258/2000 Z. z. je povinné mať kvalifikovanú osobu na manipuláciu s týmito prípravkami. Tieto prípravky sa môžu predávať len fyzickým osobám, ktoré podnikajú, alebo právnickým osobám. Viac informácií nájdete v časti Školenia.

Oblasť použitia

Odstránenie zvarových škvŕn a nánosov farby, starej poškodenej pasívnej vrstvy, oderu a odlupovania uhlíkovej ocele, cudzích oxidov a stôp po manipulácii. Pre vysokolegované chróm-molybdénové materiály.

Aplikácie

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné pokyny. Antox 71 E Extra dobre pretrepte a premiešajte, aby vznikla homogénna hmota. Na zvar a okolie naneste rovnomerne hrubú vrstvu prípravku ANTOX pomocou plastového štetca. Nechajte vytvrdnúť 30-90 minút v závislosti od typu zvaru a teploty okolia. Opláchnite vodou pod tlakom najmenej 12 MPa. Pri krátkych zvaroch je možné oplachovať len tečúcou vodou bez tlaku za intenzívneho mechanického pôsobenia kefy alebo špongie z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu. Oplachujte, až kým sa pH nakladaného povrchu a odtekajúcej vody nestane neutrálnym. Ak nie je zafarbený povrch úplne čistý, postup zopakujte.

Likvidácia odpadovej vody

Odpadová voda z oplachovania je kyslá a obsahuje ťažké kovy, preto sa musí zbierať. Pred opláchnutím moriacej pasty možno na povrch naniesť neutralizačnú pastu, ktorá neutralizuje oplachovú vodu. Zachytená oplachová voda (aj neutralizovaná) sa musí likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Buď prostredníctvom vlastnej čistiarne odpadových vôd (treba konzultovať s vodohospodárskym úradom), alebo odovzdaním na likvidáciu odbornej firme.

Oznámenie

Antox 71 E Extra obsahuje kyselinu dusičnú a fluorovodíkovú. Pokyny, ktoré treba dodržiavať, sú uvedené na etikete. Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov a môžete ich získať od nás. Pracovník musí byť vybavený ochranným odevom, rukavicami a tvárovým štítom.

Výnos

Z 1 kg Antoxu 71 E Extra možno ošetriť 40-90 bm zvaru

Balenie

Antox 71 E Extra sa dodáva v 2 kg balení

Varovanie.
Nebezpečenstvo pri vdýchnutí a požití.
Spôsobuje ťažké popáleniny pri kontakte s pokožkou a očami!

POKYNY PRE PRVÚ POMOC:

Všeobecné pokyny: Respiračnú masku si odstráňte až po odstránení kontaminovaného odevu.
V prípade vdýchnutia: V prípade bezvedomia uložte obeť do stabilizovanej polohy a zabezpečte lekársku pomoc.
V prípade kontaktu s pokožkou: okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite. Okamžite naneste roztok alebo gél Ca-glukonátu 400.
V prípade kontaktu s očami: Oko niekoľko minút vyplachujte tečúcou vodou s otvorenými viečkami, vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade požitia: nevyvolávajte zvracanie, okamžite vyhľadajte lekára. Pite veľa vody a zabezpečte prísun čerstvého vzduchu. Okamžite vyhľadajte lekára.

Preventívne vyhlásenia

picture

Máte o výrobok záujem?
Kontaktuje nás