Antox 3d

Spôsob použitia

icon stetec

štetec

Čas pôsobenia [min.]

icon cas

30 - 90

Vydatnosť [1 kg]

icon vydatnost

40 - 90 bm svaru

Balenie [kg]

baleni

2

 

Rozsah použitia

Odstránenie nánosov zvarového kameňa a farby, cudzích oxidov a stôp po manipulácii. Najmä na lesklé a brúsené povrchy.

Aplikácie

Pred spracovaním si prečítajte bezpečnostné pokyny. Antox 3d dobre pretrepte a premiešajte, aby vznikla homogénna hmota. Na zvar a okolie naneste rovnomerne hrubú vrstvu prípravku ANTOX pomocou plastového štetca. Nechajte vytvrdnúť 30-90 minút v závislosti od typu zvaru a teploty okolia. Opláchnite vodou pod tlakom najmenej 12 MPa. Pri krátkych zvaroch je možné oplachovať len tečúcou vodou bez tlaku za intenzívneho mechanického pôsobenia kefy alebo špongie z nehrdzavejúcej ocele alebo plastu. Oplachujte, až kým sa pH nakladaného povrchu a odtekajúcej vody nestane neutrálnym. Ak nie je zafarbený povrch úplne čistý, postup zopakujte.

Likvidácia odpadovej vody

Odpadová voda z oplachovania je kyslá a obsahuje ťažké kovy, preto sa musí zbierať. Pred opláchnutím moriacej pasty možno na povrch naniesť neutralizačnú pastu, ktorá neutralizuje oplachovú vodu. Zachytená oplachová voda (aj neutralizovaná) sa musí likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu. Buď prostredníctvom vlastnej čistiarne odpadových vôd (treba konzultovať s vodohospodárskym úradom), alebo odovzdaním na likvidáciu odbornej firme.

Oznámenie

Antox 3d obsahuje kyselinu dusičnú a fluorovodíkovú. Pokyny, ktoré treba dodržiavať, sú uvedené na etikete. Ďalšie informácie sú uvedené v karte bezpečnostných údajov a môžete ich získať od nás. Pracovník musí byť vybavený ochranným odevom, rukavicami a tvárovým štítom.

Výnos

Z 1 kg Antoxu 3d možno ošetriť 40-90 bm zvaru

Balenie

Antox 3d sa dodáva v 2 kg balení

Varovanie.
Nebezpečenstvo pri vdýchnutí a požití.
Spôsobuje ťažké popáleniny pri kontakte s pokožkou a očami!

POKYNY PRE PRVÚ POMOC:

Všeobecné pokyny: Okamžite odstráňte predmety odevu kontaminované produktom. Príznaky otravy sa môžu objaviť až po mnohých hodinách, preto je potrebný lekársky dohľad 48 hodín po nehode.
Prívod čerstvého vzduchu, kyslíkový prístroj, teplo. Pri dlhodobých problémoch sa poraďte s lekárom. Ak je v bezvedomí, uložte ho a prevážajte v stabilnej polohe na boku.
V prípade kontaktu s pokožkou: okamžite umyte vodou a mydlom a dobre opláchnite. 
V prípade očného kontaktu: Otvorené oči niekoľko minút vyplachujte pod tečúcou vodou a vyhľadajte lekára. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
Pri požití: okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pite veľa vody a dýchajte čerstvý vzduch. Nevyvolávajte vracanie, okamžite vyhľadajte lekára. 

Preventívne vyhlásenia

picture

Máte o výrobok záujem?
Kontaktuje nás