Politika prevence závažných havárií

POLITIKA PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ
FK SYSTEM – POVRCHOVÉ ÚPRAVY S. R. O.

1. Veškeré činnosti společnosti jsou provozovány tak, aby nedošlo ke vzniku událostí, které by měly negativní dopad na zaměstnance, okolní obyvatelstvo, životní prostředí a majetek společnosti.
2. Vedení společnosti a její zaměstnanci v rámci svých odpovědností soustavně identifikují a vyhodnocují možná rizika. Na základě tohoto hodnocení pak společnost předchází vzniku havárií a nežádoucích událostí.
3. Při své činnosti společnost důsledně dodržuje požadavky právních předpisů, které se vztahují k prevenci havárií, nehod, k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně.
4. Vedení společnosti seznamuje zaměstnance a externí pracovníky s riziky, která se týkají jejich činností. Zaměstnanci společnosti mají možnost podílet se na identifikaci rizik a navrhování opatření pro minimalizaci rizik. 
5. Společnost stanovuje cíle v oblasti prevence závažných havárií a havárií obecně a úkoly k naplnění cílů, čímž zajišťuje trvalé zlepšování systému prevence havárií.

V Brně dne 11. 6. 2020