Formulář pro učinění oznámení

Informace před podáním oznámení

Jaké povinnosti má oznamovatel? 

 • Oznamující osoba by vzhledem k okolnostem a informacím, které má k dispozici v době oznámení, měla mít pádný důvod se domnívat, že jí oznamované či zveřejňované skutečnosti jsou autentické a pravdivé. Nelze tedy oznamovat skutečnosti vědomě nepravdivé. Takovéto jednání může být postihováno.
 • Při získávání dokladů dokládajících oznamované skutečnosti by se oznamovatel neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.
 • Oznamovatel by měl být schopen identifikovat, jaké oblasti se protiprávní jednání týká a promyslet jaké ověřitelné informace o ohlašovaném protiprávním jednání může poskytnout. Rozsah a kvalita předkládaných informací mohou pozitivně ovlivnit výsledek prošetření oznámení.

Kontaktní údaje

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně posoudit.

*ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.

 

 

FAQ

Co je Whistleblowing // Etická linka?

 • Slouží k ohlášení podezřelého, nezákonného nebo neetického jednání.

Má FK system – povrchové úpravy, s.r.o. podniková pravidla pro podávání oznámení?

 • Ano, FK system má v provozu komplexní a transparentní systém pro řešení podnětů, který je veřejně přístupný a standardizovaný. Všechny stížnosti a oznámení od zaměstnanců i třetích stran jsou přijímány a vyřizovány bez rozdílu, s dodržením platných zákonů a v rámci možností.

Kdo může podávat oznámení?

 • Všem zaměstnancům společnosti FK system, externím osobám a dalším subjektům je umožněno otevřeně podávat oznámení.

Co mohu nahlásit?

 • Podezření o porušení zákona nebo interních předpisů společnosti FK system. K oznámení by měl mít zaměstnanec nebo jiný subjekt oprávněný důvod. Oznámení má být podáno v dobré víře a podloženo důkazy.

Jaké mám možnosti podání oznámení?

 • Oznámení lze podávat prostřednictvím webového formuláře 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Další možností je podat oznámení osobně pověřené osobě na personálním oddělení, písemně nebo telefonicky pomocí zvláštní linky.

Kdo se bude zabývat mým oznámením?

 • Veškerá oznámení, bez ohledu na to, jak byly podány, jsou vyřizovány pověřenou osobou na personálním oddělení. Ta žádost zhodnotí a prošetří, v případě potřeby předá oznámení orgánům veřejné moci.
 • Pověřená osoba vás může kontaktovat, pokud bude potřebovat další informace. K důslednému prošetření proto potřebujeme váš kontakt, ke kterému má přístup pouze pověřená osoba.

Bude moje totožnost uchována v tajnosti?

 • Společnost FK system zaručuje ochranu oznamovatele a důvěrné zacházení s podnětem. Důvěrné informace jsou zveřejňovány pouze v nezbytných případech a v souladu s platnými zákony. Tato pravidla platí pro jakýkoli kanál, který se použije k oznámení.

Jak se dozvím, že se moje oznámení zpracovává?

 • Do sedmi dnů od obdržení vašeho oznámení vám pověřený zaměstnanec společnosti zašle potvrzení o přijetí.

Budou všechna oznámení zpracována?

 • Všechny oznámení bereme vážně. Pověřený pracovník pro oznámení prozkoumá každý podmět, aby posoudil, zda je k dispozici dostatek informací pro zpracování záležitosti. Pověřený pracovník vás může kontaktovat pro získání dalších informací.

Jak se oznámení zpracovává?

 • Pověřená osoba provede předběžné posouzení oznámení. Určí, o jaký druh protiprávního jednání jde a rozhodne, jestli jsou možnosti interního vyšetřování dostatečné. Pokud ne předá oznámení orgánům veřejné moci.
 • V případě interního šetření bude dále postupovat podle interních směrnic.
 • Během tří měsíců od přijetí oznámení dostanete informace o vyřízení oznámení.