Způsob aplikace

icon stetec

lázeň

Čas působení [min.]

icon cas

120 - 360

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

20 - 25m²

Balení [kg]

baleni

20, 1000

Cena za kg

icon dolar

86,-

Cena za balení

icon pack

1 720,-

Mořící lázeň pro legované antikorozní oceli.

Antox 80 E

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Směs je kategorizována jako vysoce toxická. Z tohoto důvodu nakládání s přípravkem podléhá zákonu 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pro manipulaci je nutné zajistit proškolení odborně způsobilé osoby. Naše společnost tuto službu za poplatek nabízí. Pro více informací konktaktujte podnikového ekologa (+420 734 235 864)

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů, stop po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch i svarů v jedné pracovní operaci ponorem v lázni. Ujednotí vzhled povrchu.

Aplikace

Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Příprava moření lázně ve vhodné nádobě (např. z polyetylenu, polypropylenu, teflonu). Antox 80 E zředit v poměru 1:1 s vodou a důkladně homogenizovat. Mořené výrobky ponořit do lázně. Dobu působení je vhodné stanovit pokusem. Záleží na množství okují a na stupni opracování lázně. Následuje oplach vodou buď o tlaku 12 MPa, nebo máčením ve vodní lázni. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.

Likvidace

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 80 E obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Závisí na době působení, druhu a množství nečistot, chemickém složení mořeného materiálu.

Balení

Antox 80 E se dodává v balení 20 a 1000 kg.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Bezpečnostní list - CZ (pdf)

Bezpečnostní list - EN (pdf)