Způsob aplikace

icon stetec

stříkání

Čas působení [min.]

icon cas

30 - 60

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

3 - 6m²

Balení [kg]

baleni

20

Cena za kg

icon dolar

198,-

Cena za balení

icon pack

3 960,-

Mořící gel pro legované antikorozní oceli – zvlášť silný

Antox 73 E Extra

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Směs je kategorizována jako vysoce toxická. Z tohoto důvodu nakládání s přípravkem podléhá zákonu 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Pro manipulaci je nutné zajistit proškolení odborně způsobilé osoby. Naše společnost tuto službu za poplatek nabízí. Pro více informací konktaktujte podnikového ekologa (+420 734 235 864)

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů, stop po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch i svarů v jedné pracovní operaci. Ujednotí vzhled povrchu. Pro vysoce legované chromniklmolybdenové oceli.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 73 E Extra dobře promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést postřikovou lahví nebo stříkacím zařízením rovnoměrnou vrstvu na svary a plochy. Podle typu oceli a svaru a teploty prostředí nechat působit 60–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat. Někdy je výhodné před mořením celé plochy nejprve vymořit pouze svary.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 73 E Extra obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 73 E Extra je možno upravit 3–6 m² plochy.

Balení

Antox 73 E Extra se dodává ve 20 a 200 kg balení.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít vetším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

R 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 35 Způsobuje těžké poleptání
S 20 Nejezte a nepijte při používání
S 23 Nevdechujte aerosol, výpary
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27/28 Při kontaktu s pokožkou znečištěný a nasáklý oděv ihned svléci a pokožku ihned omýt velkým množstvým vody
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45 V případě úrazu, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněný jako nebezpečný odpad

Bezpečnostní list - CZ (pdf)

Bezpečnostní list - EN (pdf)