Antox NP

 

Způsob aplikace

icon stetec

štětec

Čas působení [min.]

icon cas

30 - 60

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

40 - 90 bm svaru

Balení [kg]

baleni

2

Osoba odborně způsobilá

baleni

ne

 

Oblast použití

Neutralizuje mořící pasty obsahující kyselinu fluorovodíkovou, používané pro moření legovaných antikorozních ocelí, jako např. Antox 3d, Antox 71 E a Antox 71 E Extra.

Aplikace

Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Antox NP dobře promíchat. Před ukončením procesu moření nanést na místa opatřená mořící pastou Antox 3d, Antox 71 E nebo Antox 71 E Extra a dobře promíchat se zbytky těchto past. Proces neutralizace je ukončen, jakmile již nedochází ke vzniku puchýřů. Následuje oplach vodou o tlaku min. 12 Mpa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.

Likvidace

Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Vydatnost

Pro dostačující neutralizaci je třeba přibližně stejné množství jako použité mořící pasty.

Balení

Antox NP se dodává v balení 2 kg.

Pozor!
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

BEZPEČNOST PRÁCE

Uchovávejte uzamčené mimo dosah dětí.
Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice, ochranné brýle nebo obličejový štít.

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Při zasažení pokožky Okamžitě omyjte velkým množstvím vody s mýdlem a následně důkladně opláchněte.
Při zasažení očí: Okamžitě důkladně vyplachujte min. 15 minut vodou při násilně otevřených víčkách a vyhledejte lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávejte zvracení! Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo tento štítek.

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás