Antox 90 E

 

Způsob aplikace

icon stetec

nástřikem | ponorem

Čas působení [min.]

icon cas

15 - 30

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

20 - 25 m²

Balení [kg]

baleni

20

Osoba odborně způsobilá

baleni

ne

Odpovídá podmínkám Atomové unie (KWU) pro použití v jaderné energetice.

Oblast použití

Pro rychlé vytvoření silné pasivní vrstvy na mořeném povrchu legované antikorozní oceli. Zajistí kovově čistý vzhled povrchu.

Aplikace

Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Antox 90 E dobře promíchat. Aplikovat stříkáním, ponorem, eventuelně štětcem. Doba působení 15–30 minut. Následuje oplach vodou o tlaku min. 12 Mpa. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.

Likvidace

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 90 E obsahuje kyselinu dusičnou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven ochranným oblekem, rukavicemi a ochrannou maskou s filtrem proti kyselým exhalacím.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 90 E je možno upravit 20–25 m².

Balení

Antox 90 E se dodává v balení 20 a 1000 kg.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás