Antox 80 E - IBC kontejner

Způsob aplikace

icon stetec

ponorem

Čas působení [min.]

icon cas

dle koncentrace

Balení [kg]

baleni

20

Osoba odborně způsobilá

baleni

ano

Podmínky prodeje

  • Doprava mořicí lázně není v ceně. Lze ji doobjednat vozidlem s ADR
  • Kontejnery je nutné vrátit do 7 dnů od dodání. V opačném případě bude účtováný pronájem 100 Kč/den.
  • Doprava prázdného kontejneru zpět není v ceně a je možné ji objednat u naší společnosti za cenu 12 Kč/km (počítáno tam i zpět).
  • V případě poškození kontejneru bude účtován jednorázový poplatek 10 000 Kč. Kontejner zůstává zákazníkovi. 

Podmínky pro nakládání s přípravkem

Tento přípravek je dle ES č.1272/2008 (nařízení CLP) zařazen do kategorie nebezpečnosti Acute Tox. 2. Dle § 44 zákona 258/2000 Sb. je pro nakládání s těmito přípravky povinnost mít zabezpečenou tzv. osobu odborně způsobilou. Tyto přípravky lze prodat pouze fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám. Více informací naleznete v sekci Školení.

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů, stop po manipulaci a poškození po tepelném nebo mechanickém zpracování ploch i svarů v jedné pracovní operaci ponorem v lázni. Zajistí kovově čistý vzhled povrchu.

Aplikace

Před použitím přečíst bezpečností pokyny. Příprava moření lázně ve vhodné nádobě (např. z polyetylenu, polypropylenu, teflonu). Antox 80 E prodáváný v IBC kontejneru je koncentrát 1:1 míchaný s vodou. Mořené výrobky ponořit do lázně. Dobu působení je vhodné stanovit pokusem. Záleží na množství okují a na stupni opracování lázně. Následuje oplach vodou buď o tlaku 12 MPa, nebo máčením ve vodní lázni. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální.

Likvidace

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 80 E obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Závisí na době působení, druhu a množství nečistot, chemickém složení mořeného materiálu.

Balení

Antox 80 E se dodává v balení po 1000 kg.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás