Antox 75 E Extra

 

Způsob aplikace

icon stetec

štětec | nástřikem | ponorem

Čas působení [min.]

icon cas

5 - 60

Vydatnost [1 kg]

icon vydatnost

20 - 25 m²

Balení [kg]

baleni

20

Osoba odborně způsobilá

baleni

ne

 

Odpovídá podmínkám Atomové unie (KWU) pro použití v jaderné energetice.

Oblast použití

Odstranění cizích oxidů a náletu uhlíkové oceli z povrchu legované antikorozní oceli a ujednocení vzhledu.
Moření svarů a ploch hliníku, odstranění nečistot před i po svařování, ujednocení vzhledu.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 75 E Extra důkladně promíchat. Nanést štětcem, postřikovou lahví, stříkacím zařízením nebo ponorem. Doba působení 15–60 minut pro nerezové oceli, 5–15 minut pro hliník. Oplach vodou o tlaku min. 12 MPa, eventuelně malé části pod vodou za intenzivního mechanického působení nerezového nebo umělohmotného kartáče nebo houby. Oplachovat tak dlouho, až je povrch a odtékající voda pH neutrální.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Zachycené oplachové vody je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 75 E Extra obsahuje kyselinu fluorovodíkovou fosforečnou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven maskou s filtrem proti kyselým exhalacím, ochranným oblekem a rukavicemi.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 75 E je možno upravit 20–25 m².

Balení

Antox 75 E se dodává v balení 20 kg.

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

 

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

Bezpečnostní listy

picture

Máte o produkt zájem?
Kontaktujte nás