Antox 71 E Extra

Bezbarvá mořící pasta pro antikorozní legování oceli – zvlášť silná

Oblast použití

Odstranění svarových okují a náběhových barev, staré poškozené pasivní vrstvy, otěrů a náletu uhlíkové oceli, cizích oxidů a stop po manipulaci. Pro vysoce legované chromniklmolybdenové materiály.

Aplikace

Před zpracováním přečíst bezpečností pokyny. Antox 71 E Extra dobře protřepat a promíchat, aby vznikla homogenní hmota. Nanést umělohmotným štětcem ANTOX stejnoměrně silnou vrstvu na svar a okolí. Podle typu svaru a teploty prostředí nechat působit 30–90 minut. Opláchnout vodou o tlaku min. 12 MPa. U krátkých svarových spojů je možné provést oplach pouze tekoucí vodou bez tlaku za intenzivního mechanického působení nerezového nebo umělohmotného kartáče nebo houby. Oplachovat tak dlouho, až je mořený povrch a odtékající voda pH neutrální. Pokud není mořený povrch úplně čistý, celý proces opakovat.

Likvidace odpadních vod

Odpadní oplachové vody jsou kyselé a obsahují těžké kovy, proto je nutné je zachytávat. Před oplachem mořící pasty je možné na povrch nanést neutralizační pastu, která oplachové vody zneutralizuje. Zachycené oplachové vody (i zneutralizované), je nutné ekologicky likvidovat. Buď pomocí vlastní čistírny odpadních vod (nutno projednat s vodohospodářem) nebo předat k likvidaci odborné firmě.

Upozornění

Antox 71 E Extra obsahuje kyselinu dusičnou a fluorovodíkovou. Pokyny, které je třeba dodržovat, jsou uvedeny na etiketě. Další informace jsou uvedeny v seznamu bezpečnostních údajů, a je možné je u nás získat. Pracovník musí být vybaven ochranným oblekem, rukavicemi a obličejovým štítem.

Vydatnost

Z 1 kg Antoxu 71 E Extra je možno upravit 40–90 bm svaru

Balení

Antox 71 E Extra se dodává ve 2 kg balení

Pozor!
Nebezpečí při vdechování a požití.
Způsobuje závažná poleptání při styku s kůží a očima!

POKYNY PRO PRVNÍ POMOC:

Všeobecné pokyny: Svršky znečištěné produktem neprodleně odstranit. Dýchací masku sejmout až po odstranění znečištěných svršků.
Při nadýchání: Vynést na čerstvý vzduch. Při bezvědomí uložit postiženého do stabilizované polohy, zajistit lékařkou pomoc.
Při styku s kůží: Okamžitě omýt vodou a mýdlem a důkladně opláchnout. Okamžitě potřít roztokem nebo gelem Ca-glukonátu 400.
Při zasažení očí: Oko několik minut při otevřeném víčku vyplachovat tekoucí vodou, zajistit lékařskou pomoc.
Při požití: Nevyvolávat zvracení, ihned povolat lékaře. Zapít větším množstvím vody a zajistit přívod čerstvého vzduchu. Ihned povolat lékaře.

R 26/27/28 Vysoce toxický při vdechování, styku s kůží a při požití
R 35 Způsobuje těžké poleptání
R 37 Dráždí dýchací orgány
S 4 Uchovávejte mimo obytné objekty
S 7/9 Uchovávejte obal těsně zavřený, na dobře větraném místě
S 20  Nejezte a nepijte při používání
S 26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S 27/28  Při kontaktu s pokožkou znečištěný a násáklý oděv ihned svléci a pokožku ihned omýt velkým množstvím vody
S 36/37/39 Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle nebo obličejový štít
S 45 V případě nehody, nebo necítíte-li se dobře, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc (je-li možno, ukažte toto označení)
S 60 Tento materiál a jeho obal musí být  zneškodněný jako nebezpečný odpad

 


-->